Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • January 28, 2023

干支怎麼算的?為什麼是60年一個輪迴?

愛麗話五千
愛麗話五千
"【中國人太厲害了!干支裡早就說了今年有大事!】完整視頻 👉🏻 https://youtu.be/xkCRAAPhaUw 關注乾淨世界 【愛麗話五千】請點這兒 👉🏻 https://www.ganjing.com/channel/1eiqjdnq7go7ckQslcxWceIfl1oh0c 訂閱油管頻道 【愛麗話五千】請點這兒 👉🏻 https://goo.gl/MPJijL"
Comment 0