Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
183 views • July 23, 2022

日式叉燒肉做法 #Shorts【美食天堂】家常料理食譜 一學就會

日式叉燒肉做法,中文影片: https://youtu.be/qKF-zkhEie8 Chashu Pork Written Recipe: https://cicili.tv/japnese-chashu-pork-recipe/ ***** 重要通知 Important Notice ***** : 我換頻道了,所以請訂閱這個頻道: https://www.youtube.com/c/CiCiLi 我將在那裡 ,上傳全部影片,這個頻道以後就不使用了。 希望以後依然可以見到你! We've moved to another Channel, so please subscribe to https://www.youtube.com/c/CiCiLi I will upload all the content on the above channel from now on. I hope to see you there! English Recipe: www.cicili.tv CiCi的聯絡方式: http://www.cicili.tv https://www.facebook.com/cicili http://twitter.com/cicili http://instagram.com/cicili.tv #美食天堂 #家常料理 #Shorts © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0