ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
159 views • March 7, 2022

시진핑 딸 미국 꿈 깨진다 / 중공, 이중국적 불허, 미 구아이링은│칸중국 코리아 뉴스

2022-2-12 이태연 보도 소식1. 시진핑 딸 미국 꿈 깨진다? 소식2. 중공, 이중국적 불허, 미 구아리링은? - 출처: 《칸중국》코리아 https://youtu.be/glHe0z1DsuY 더 빠른 소식을 원한다면 《칸중국》코리아 유튜브 채널을 구독하세요. https://www.youtube.com/channel/UCm7fmBqDjPe4vxvR9eY7ljQ
Show All
Comment 0