Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
35 views • November 10, 2019

기타에게 즉석에서 노래 시켰더니 대반전 ㅋㅋ (넬 - STAY 신촌 버스킹)

Daily Busking
Daily Busking
밴드 넬(NELL)이 신촌에서 'STAY(스테이)'를 불러 시민들에게 가을의 따뜻한 감성을 충전시켰습니다. #넬 (NELL) Official Youtube. https://www.youtube.com/channel/UChIKGx60x4D5elEbb5Vjtow NELL - 'STAY' 듣기: http://kko.to/kywu_Zl0B Follow #KPOP Media Daily Busking via - TikTok: http://vt.tiktok.com/oRU9k - Facebook: http://bit.ly/2SIoTR7 - Twitter: http://bit.ly/2SIlBxb - Youtube: http://bit.ly/DailyBusking * Business Inquiry. leundkim@gmail.com * 이 영상은 홍대 또는 신촌에서 #DailyBusking 에 의해 촬영/편집되었습니다 (This clip was filmed by Daily Busking in Hongdae(弘大) or Sinchon(新村), South Korea). * 타 플랫폼 공유에 관한 사항은 본 채널 PC 메인화면 상단 '정보' 탭을 참조해 주세요.
Show All
Comment 0