Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • January 24, 2016

高手在民間?夫妻暴打搶匪、瞬間閃卡車、現代鬼腳七│老外看中國│郝毅博 Ben Hedges│新唐人電視台

老外看中國
老外看中國
最近有三段真實影片在中國爆紅,內容是什麼?一起來看看! 老外看中國、老外看台灣 Facebook: https://www.facebook.com/laowaintd 主持人郝毅博(Ben Hedges)Facebook: https://www.facebook.com/benhedgesntd
Show All
Comment 0