เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
932 views • July 20, 2021

【鐵證如山系列講座】第6集 器官移植業爆炸性增長 Episode 6_ Explosive Growth in Organ Transplants

本節呈現的是,1999年後中國器官移植業出現了,爆炸性增長的器官移植運動。 China's organ transplantation industry appear after 1999, it became an explosive growth. 伴随着1999年江澤民迫害法輪功之後,數千萬的法輪功學員因為和平上訪或者講真相被非法抓捕。與此同步出現的是,中國器官移植數量爆炸性增長,大量器官移植中心和配型中心迅速建立,同時伴隨大量醫學界的反常現象出現。 After Jiang Zemin began the persecution of Falun Gong in 1999, tens of millions of Falun Gong practitioners were illegally arrested for peacefully appealing to higher authorities to clarify the truth about the practice. Simultaneously, the number of organ transplants in China exploded, and a large number of organ transplant and matching centers were rapidly established, accompanied by a large number of abnormalities in the medical field. 《鐵證如山-系列講座》簡介 這是一部中、英雙語版系統地揭露中共活摘法輪功學員器官國家群體滅絕犯罪的大型教學片。影片呈現了追查國際十多年來對中共活摘調查的主要證據。其中包括對5名中共中央政治局常委、軍委副主席、國防部長、軍方總後勤部衛生部部長、政法委、“610”、法院、活摘現場目擊者、全國41家器官移植醫院的45個院長、主任、醫生等調查錄音。是全面瞭解和深入研究中共活摘罪行的大型速成資料片。 “Ironclad Irrefutable Evidence” is a Chinese and English documentary series exposing the CCP’s organ harvesting from live Falun Gong practitioners in China. It is a collection of more than a decade of investigation by the World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG). It includes recordings of evidence from five Committees of the Politburo of the Chinese Communist Party Central Committee: the former vice-chairman of the Military Commission, the former Minister of National Defense, the former head of health division of Department of the Central Military Commission, the Political Committee, and Legal Committee; the "610 Office," courts, on-site witnesses; and 45 hospital presidents, department directors, and doctors from 41 organ transplant hospitals in China. It is an informative resource that provides a comprehensive understanding and in-depth study of the CCP’s crime of live organ harvesting. 追查國際:http://www.zhuichaguoji.org/ 鐵證如山系列講座:http://www.zhuichaguoji.org/video
Show All
Comment 0