Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • August 16, 2022

🔥🔥這個男孩未滿三嵗就廣通佛理,還能喚雨消除旱災,他是怎麽做到的?

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好,歡迎光臨奇聞探秘! 藏傳佛教中的轉世靈童,對我們漢族文化的人來說,充滿了無盡的神秘色彩。轉世靈童和普通小孩完全不同,他們身上展現出來的神奇美妙,著實令人驚嘆,靈童這個詞對他們來說再貼切不過,不承認都不行。 由密勒日巴和他的師父瑪爾巴創立的白教,是西藏密宗中一個十分重要的教派,又叫噶舉派。而噶舉派中一個非常重要的分支噶瑪噶舉派,就是西藏佛教中最早實行轉世制度的教派。第一世噶瑪巴·杜松虔巴在世時就預言了自己將轉世在哪裡。 今天,我們就跟大家分享白教噶瑪噶舉派、第六世轉世靈童噶瑪巴·通哇鄧敦、不可思議的神奇故事。
Show All
Comment 0