Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
43 views • January 23, 2022

與優步競爭 Fetch遠程駕駛服務啟動 - 5G網路遠端遙控 - 科技新聞

隨著英國科技初創公司啟動遠程叫車服務,遠程駕駛汽車將很快駛上英國小鎮的道路。 英國科技初創公司Imperium Drive計劃在今年晚些時候推出名為Fetch的叫車服務。不同於一般的叫車服務,Fetch的車內沒有司機,而是由控制中心的操作員遠程駕駛汽車。 Imperium Drive 聯合創始人兼CEO Koosha Kaveh:「這(Fetch)和優步一樣方便,除非你是(在優步上)提供駕車服務的車主。(Fetch)按需供車,這將大大減少等待汽車到達的時間。」 乘客使用Fetch訂購汽車後,汽車會在操作員的遠程控制下,到達乘客指定的乘車場所。然後由乘客自行駕駛到達目的地,這將節省雇用司機的費用。 Imperium Drive 聯合創始人兼CEO Koosha Kaveh:「當您到達目的地時,您只需靠邊停車,並在Fetch上要求遠程司機接管控制權,就可以離開車輛,不必擔心停車的問題。」 Fetch叫車服務通過5G無線通信網路連接,5G的高帶寬和低時延將保證遠程駕駛員能夠以更高的速度安全駕駛。並通過對周圍情況更加細緻的分析,克服普通駕駛中的駕駛盲點問題。 該項目得到米爾頓凱恩斯委員會的支持,並由英國政府的5G Create計畫提供資金。 新唐人記者 安歆雅 紐約報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0