Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 10, 2022

美军退役牧师、前八九天安门学运领袖熊焱(Yan Xiong)在2022年9月5日庆祝四亿中国人退出中共党团队的中秋晩会上,讲述自己退党的经过以及对退党的认识。

紐約新聞網
紐約新聞網
Comment 0