Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
alertWe're processing this video. Check back later.
This video is still being processed. Video quality may improve once processing is complete.
0 views • December 18, 2022

【直播】10.26遮打花園醫護專職集會

Comment 0