Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • February 26, 2021

#漫談成語#君子#小人👍量小非君子 無度不丈夫|😲大丈夫到底應該是“無度”還是“無毒”啊⁉️|💯大丈夫什麼樣❓|❌小人什麼樣❓|史上小人演起來😅

#漫談成語#君子#小人#大丈夫 😅❓「量小非君子,無度不丈夫」是對「量小非君子,無毒不丈夫」的錯讀嗎?❌❓或者是對「恨小非君子,無毒不丈夫」的錯讀嗎?
Comment 0