Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
7 views • November 4, 2023

有志向的中國知識分子,曾經為自己眼盲心盲而付出的代價。「延安整風」中被拿來祭刀的第一人,王實味41歲的人生,和他的《野百合花》給中國青年的沉痛啟示。 | #薇羽時間(粵) #紀元頭條雪兒主播

紀元頭條
紀元頭條
#延安整風 #被祭刀第一人 #王寶味 #野百合花 #沈痛啟示 #眼盲心盲#薇羽 #薇羽時間 #薇羽看世間 登陸乾淨世界觀看更多節目:https://www.ganjingworld.com/zh-TW/ch... 🙏感謝在至暗時刻,與我們同行! 訂閱,點贊,轉發和留言,支持正義之聲!
Show All
Comment 0