Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
150 views • September 24, 2021

時薪23美元 聖荷西雇遊民清理街道

時薪23美元 聖荷西雇遊民清理街道 近期,北加州聖荷西市,宣布將擴大雇用無家可歸者清理街道的計畫,以此幫助無家可歸者在找到全職工作前,獲得就業相關訓練。來看報導。 北加州聖荷西市市長利卡多,於上週四(9月16日),宣布擴大雇用更多無家可歸者,撿拾街道的垃圾。這將提供近100位無家可歸者,每小時約23至24美元的薪資。 無家可歸老兵 John Parker:「這會提供無家可歸者一個機會,幫助他們生活的輕鬆一點,因為他們每天都要煩惱吃飯和洗澡怎麼辦。」 目前,聖荷西市的最低工資,平均為每小時15.45美元。 根據聖荷西市長辦公室的新聞稿,這些僱員服務70個地點,收集的垃圾超過8千袋,此外,他們從人行道和街道上移除的廢棄物品,總重量超過155公噸。 退休公車司機 William Rivera:「我有看過有人在清理街道,維持環境整潔,像是回收物品之類的。」 這項計畫將在2023年6月30日前,維持開放100個職位。僱員在找到永久工作之前,能繼續留任約2至6個月,同時獲得就業資源的幫助。 #聖荷西遊民 #遊民就業計畫 #永久工作 #就業資源幫助 #維持環境整潔 #擴大雇用無家可歸者 #清理街道 #遊民 #全職工作 #職業訓練 #無家可歸者 #北加遊民清掃街道 #最低工資 #時薪加倍 #北加聖荷西 #遊民問題 #加州遊民發錢 #加州遊民就業 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0