ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • April 1, 2021

拜登上任兩個月後,美媒發現白宮官網打破傳統,把副總統和總統並列,寫成了「拜登──賀錦麗政府」。有分析指,此舉可能是為了提升副總統賀錦麗在拜登政府中的地位,暗示拜登或非獨自掌權

拜登上任兩個月後,美媒發現白宮官網打破傳統,把副總統和總統並列,寫成了「拜登──賀錦麗政府」,除白宮官網外,白宮推特主頁上也這樣寫道:「歡迎來到拜登──賀錦麗政府的主頁。」
Comment 0