Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • July 24, 2021

意大利都靈萬人示威反對政府規定接進疫苗才能出入公眾場所

啤梨頻道 BarryMa TV
意大利政府將在八月初起,要求人民出入餐廳等公開場所,必須要有接種疫苗的證明,引起不少市民上街反對,早前意大利政府已經強制醫護必須接種疫苗,引起300名醫護入稟法庭反對
Comment 0