ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • January 30, 2023

#干净世界#漫談成語#新唐人#亞太# 黃鐘大呂|小寒為何比大寒冷?|臘八粥開始於何時?|為什麼黃鐘大呂比喻的是音樂或言辭的莊嚴正大和高妙和諧?

#干净世界#漫談成語#新唐人#亞太# 黃鐘大呂#二十四節氣 為什麼黃鐘大呂比喻的是音樂或言辭的莊嚴正大和高妙和諧?
Comment 0