Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • November 7, 2023

健康生活情報站 防心血管疾病、中風 流感疫苗降26%死亡風險

健康生活
健康生活
2023年11月6日 季節進入秋冬,流感疫情升溫。台灣預防醫學科洪暐傑醫師表示,研究發現,有打流感疫苗者,心血管相關事件的風險減少了34%,一年內有急性冠心症者(急性心肌梗塞和不穩定型心絞痛)的心血管相關事件風險減少45%,心血管相關的死亡風險少了26%,還能降低半年內中風的風險。 洪暐傑醫師發文,在2022年發表於「美國醫學會期刊網路開放版(JAMA Network Open)」的論文,整理了6篇相關研究,一共分析了9,001人的資料,這些人的平均年齡是65.5歲,其中42.5%是女性,52.3%有心血管疾病,研究結果發現:有打流感疫苗者,心血管相關事件的風險減少了34%;一年內有急性冠心症者(急性心肌梗塞和不穩定型心絞痛),打流感疫苗,心血管相關事件的風險減少45%;有打流感疫苗者,心血管相關的死亡風險減少了26%。 洪暐傑提到,在2022年發表於「刺胳針公共衛生(LancetPublic Health)」的論文,研究分析了加拿大亞伯達省的健康保險資料,從2009年9月30日到2018年12月31日的資料都列入分析,研究一共列入了4,141,209位18歲以上的成年人,分析打流感疫苗與中風的關聯性,中風包含了缺血性、出血性以及暫時性缺血這些類型都算,研究結果發現,在有打流感疫苗後的半年內(182天),能明顯降低中風的風險22.5%,並且無論是哪種類型的中風風險都能降低,同時對於男性的好處比女性還要更大,男性中風風險降低27.8%,女性降低16.7%。 醫師說明,研究結論顯示,有打流感疫苗的人,能有著比較低風險的心血管相關疾病,而且如果一年內發生過急性冠心症的人,打疫苗與降低心血管疾病風險的關聯就更明顯;有打流感疫苗的人,能降低打完疫苗後半年內中風的風險,這個影響對男女都有效,但對男性有著更強的保護效果。 洪暐傑指出,由於年紀大免疫老化,對一般流感疫苗的反應會變差,各國皆建議有比較高免疫效果的疫苗,包含佐劑流感疫苗、高劑量流感疫苗、重組型流感疫苗,建議的項目會依照該國有的品項,而有著些許不同的建議,基本原則會是年紀大建議打較高免疫效果的疫苗。 更多其他精彩話題內容:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0