Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • March 8, 2023

健康生活情報站 心臟衰竭死亡率 未婚男比人夫高2.2倍

健康生活
健康生活
2023年3月8日 美國心臟病學會公佈最新研究發現,結婚或許能讓人變得更加健康、長壽,尤其對於男性來說差別甚大,因為終身未婚男性被診斷出,「心臟衰竭後5年的死亡率」竟比曾結婚的男性高出2.2倍;至於女性的婚姻狀況則和心臟衰竭死亡原因無明顯關聯性。 綜合媒體報導,美國心臟病學院在年度科學會議和世界心臟病學大會上發表的一項最新研究,針對6800名45~84歲美國成年人進行調查,目的是為了研究94名患有心臟衰竭的參與者,其婚姻狀況和存活機率之關係。為了確保數據準確率高,研究人員還調整了其他已知的風險因素,例如:年齡、情緒狀態等,結果發現終身未婚的黃金單身漢,罹患心臟衰竭後5年內死亡機率為已婚男性的2.2倍左右。 至於經歷分居、離婚甚至是喪偶的男性,其死亡風險並未因恢復單身而增加;至於女性方面,研究指出她們的婚姻狀況和罹患心臟衰竭後的死亡率,並無顯著相關性。研究人員推測,終身未婚男性死於心臟衰竭的機率較高,潛在因素可能包括社會互動或孤立,這在情緒和整體健康方面可發揮至關重要的作用。 科羅拉多大學的住院醫師、研究主要作者萊芭(Katarina Leyba)博士表示,弄清一個人的人際狀態、感情問題,以及他們的臨床預後心臟衰竭之間的關係相當重要,「隨著人口逐漸老化,人類的壽命越來越長,當務之急是確定如何在高齡化過程中給予更好的支持,這可不像吃藥那麼簡單。我們需要採取個性化醫療(精準醫療)的方式來照護病患,尤其是像心臟衰竭這樣的慢性疾病。」 美國疾病控制與預防中心(CDC)說明指出,當心臟已無法替身體其他器官提供足夠的血液和氧氣時,就可能發生心臟衰竭。目前全美約有620萬成年人患有心臟衰竭,2018年大約有38萬人的死亡證明上提及「心臟衰竭」。無奈的是,目前尚無治癒心臟衰竭的方法,僅能透過藥物治療、改變飲食習慣、定期運動等方式來緩解症狀,並幫助患者活得更加長久。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0