Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
25 views • October 13, 2021

太空專家檢測到來自銀河系中心的異常無線電波,這種能量信號與之前研究的任何現象都不同,或許暗示著一個以前未知的恆星天體。

太空專家檢測到來自銀河系中心的異常無線電波,這難倒了科學家。根據一項新的研究發現,這種能量信號與之前研究的任何現象都不同,目前認為可能暗示著一個以前未知的恆星天體。
Comment 0