Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • March 12, 2022

風光7年 亞馬遜實體書店面臨收攤命運 - 產業危機 - 國際新聞

電商巨頭 亞馬遜零售策略出現大轉變,由於銷售成長不如預期,日前宣布,將關閉所有實體書店、四星級商店和快閃店,這項決定將會影響美國和英國共68間門市。 靠著網路書店起家並迅速蓬勃發展的亞馬遜,於 2015年在西雅圖開設了第一家實體書店後,便試圖大力拓展實體零售版圖,將線上購物的體驗帶到現實世界。 2017年以超過130億美元價格收購 全食超市(Whole Foods),2018年更開設了第一家 無人超市Amazon Go,四星級商店也在同年開業。儘管亞馬遜想整合線上和實體的購物經驗,現實情況是,實體商店銷售成長仍顯著落後整體零售業務,尤其近兩年受中共病毒疫情衝擊,上季總營收達1370億美元,實體店營收僅占其中3%。 在宣布關閉實體店面的決定後,亞馬遜表示,未來將把重心放在雜貨店及為其他零售商店提供技術,關店日期因地而異,但拒絕透露有多少員工受到影響,僅稱公司會為這些員工安排其他職務,若決定不續留的員工,將可獲得遣散費。 新唐人亞太電視 張明筑 整理報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0