Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
144/4437
263 views • November 15, 2022

Deutsches Museum Displays Cipher Machine 41

NTD News
NTD News
The Deutsches Museum has placed a special cipher machine on display in Munich. The device was the successor of the Enigma machine, also colloquially known as the “Hitler mill.”
Comment 0