Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,642 views • April 28, 2022

吸毒過量死亡暴增 洛縣遊民問題亟待解決|今日加州

吸毒過量死亡暴增 洛縣遊民問題亟待解決 在疫情期間,南加洛杉磯的遊民人口死亡人數增加,但主要致死原因並非中共病毒,而是非法毒品的氾濫。 南加洛杉磯縣的遊民死亡人數,在中共病毒(COVID-19)爆發後12個月,比前12個月,增加了56%。主要原因為吸毒過量,染疫僅為部分原因。 根據縣府衛生部(Department of Public Health)的報告,遊民死亡人數在2020年4月至2021年,從近1,300人增加到近2,000人。 其中,吸毒過量致死增加了78%。有179名遊民染疫死亡,即便排除染疫死者,死者數仍增加了43%。 對此,洛縣縣政委員蘇麗絲(Hilda Solis)對《英文大紀元》表示,報告結果反映了街上亟待解決的問題。 事實上,疫情爆發第一年,50歲以下吸毒過量致死的遊民數量,增加了一倍。 若按種族劃分,拉丁美裔增加了84%,黑人增加了74%,白人增加了67%。 其中,75%的死亡與冰毒(Methamphetamine)有關。芬太尼(fentanyl)致死的案例,則從27%上升到45%。 目前,當局表示將擴大藥物濫用的治療服務、增加納洛酮(Naloxone)處方的普及,以及在收容所和遊民帳篷區制定更多傳染病規範,以解決遊民死亡的現象。 南加洛杉磯的遊民 #非法毒品的氾濫 #吸毒過量 #吸毒過量致死增加 #芬太尼 #冰毒 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0