Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
362 views • May 20, 2022

東航墜機是人為蓄意?中國民航局竟沒否認,《環時》闢謠反洩密!美方選擇此時披露,有何深意?【蔚然 財商天下】2022.05.20

蔚然 財商天下
Youtube 訂閱:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 Youmaker 頻道:https://www.youmaker.com/channel/3f698fe3-4dd8-409a-83b7-5c85d28ec68f #東航 #黑匣子 #中國民航局 #財商天下蔚然 東航墜機是人為蓄意?中國民航局竟沒否認,《環時》闢謠反洩密!美方選擇此時披露,有何深意?【蔚然 財商天下】2022.05.20 #東航 #墜機 事件有了最#新進展 ,《#華爾街日報 》率先披露了#重磅消息 ,說#飛行數據 顯示#駕駛艙 內有人故意#墜毀 了這架飛機,而且調查人員正在調查一名#飛行員 。隨即#中國民航局 通過《#環球時報 》對此報道做出了回應,不過它的回應並沒有直接否認#爆料 內容,而是澄清美國官方沒有向媒體發佈消息。為何美方選擇此時#披露 ?不是美國官方,是誰透露的消息?目的是甚麼?
Show All
Comment 0