Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,907 views • November 10, 2021

嚴謹刻板的德國在文藝復興裡又有什麼不一樣呢? |#大雄畫裡話外 #德國 #文藝復興 #丟勒 #阿爾卑斯山

大雄畫里話外
北方文藝復興是發生在阿爾卑斯山北部歐洲的文藝復興。在1497年之前,意大利文藝復興的人文主義在意大利以外的地區沒有什麼影響力,之後才傳播到歐洲其他地區。北方文藝復興包括德國文藝復興、法國文藝復興、英格蘭文藝復興、低地國家文藝復興和波蘭文藝復興等等更加地方化的分支。#大雄畫裡話外 #德國 #文藝復興 #丟勒 #阿爾卑斯山
Comment 1