ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
56 views • March 2, 2022

Plum Blossoms in a Muddy World_2019 NIFPC Winning Work

NTD COMPETITIONS
"PLUM BLOSSOMS IN A MUDDY WORLD" by Xiangyang Sun (China) Silver Award of 2019 NIFPC Video Credit: “PURE BEAUTY Series” by Inspired Original Competition Website: https://oilpainting.ntdtv.com Watch Full Program: https://www.inspiredoriginal.org/pure-beauty https://www.theepochtimes.com/c-pure-beauty
Show All
Comment 0