Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • January 23, 2022

HSK1 P50-P51 汉语水平考试第一级教材第五十页、第五十一页讲解

Teacher Zhou, 20 years experience for teaching Chinese, with the certificate of international Chinese teacher, supplies online private Chinese tutor service, includes Chinese PinYin, Chinese mandarin,Business Chinese,daily Chinese, Chinese for children, HSK, HSKK, YCT,SAT Chinese etc. The tutor rate: $40 per hour Twitter:@XuanYuZhou4 周煊宇老师,20年汉语教学经验,持有《TCSL国际汉语教师执业能力证书》,提供在线私人汉语教学服务,包括汉语拼音、汉语普通话、商务汉语、日常汉语、少儿汉语、HSK、HSKK、YCT、SAT汉语等。 授课价格:$40 每小时 推特:@XuanYuZhou4
Show All
Comment 0