Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44 views • April 18, 2018

Overloaded power strips caused fatal Trump Tower fire

Vivian Lan
The FDNY said overloaded power strips were the cause of the fatal Trump Tower fire. It also said that smoke detectors were not present in the burning apartment. 

A 67-year-old man, Todd Brassner, was killed in the April 7th skyscraper blaze. 6 firefighters were injured.
Show All
Comment 0