Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
21 views • March 31, 2021

「天門開」聽起來像是神話傳說,但史書中卻多有記載,現代也有人親眼目睹「天門開」,那麼天門究竟為什麼人而開呢?

天地人
天地人
#天門 #南天門 #黃帝 #蕭史 #弄玉 #金可記 #天地人 《西遊記》中說,天庭有四座大門,東天門、南天門、西天門和北天門。《史記》等文獻記載,軒轅黃帝在橋山山下鑄造了一個大鼎,當鑄成的那一瞬間,天門忽然大開,黃帝與隨身的近臣七十多人一起跨上黃龍,白日昇天。《列仙傳拾遺》記載天門也曾為春秋戰國時期秦穆公的女兒弄玉和蕭史而開。《續仙傳‧金可記傳》則記載,新羅人金可記在眾仙人的迎接下,昇天而去。其實現代也有人親眼目睹「天門開」,這是怎麼回事呢? 《天地人》製作組
Show All
Comment 0