Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • January 10, 2023

#干净世界#漫談成語#新唐人#亞太#負暄之獻|❄️❄️小雪节气不下小雪?|🔆🔆古人講的負暄是啥?|🎁🎁送禮為啥叫負暄之獻?

#干净世界#漫談成語#新唐人#亞太#負暄之獻#二十四節氣 🔆🔆古人為啥把貴重的送禮叫負暄之獻?
Comment 0