Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • July 15, 2021

기적! 4층에서 추락해 분쇄성 골절상을 입었지만 약없이 치유되다

[NTDTV 중국 금지 뉴스 중문판 2021년 7월 13일 뉴스] 4층에서 떨어지면 평생 장애를 남길 수 있습니다. 하지만 한 파룬궁 수련생은 꾸준히 수련을 하여 기적적으로 완치되었습니다.
Comment 0