Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
13,962 views • April 14, 2022

전쟁 장기화, 큰 그림속 작은 움직임들ㅣ그림자 정부ㅣ스피카 스튜디오 SPIKA STUDIO

스피카 스튜디오
우크라이나가 나토 가입을 계속해서 요구하고 있지만 서방은 이를 계속해서 거절하고 있습니다. 이에 우크라이나는 나토식 집단안전보장을 요구하고 있는 상황이지만 미국과 서방은 이마저도 용인하고 있지 않은 상황입니다. 서방 세계가 반 러시아 구도의 우크라이나를 정말 위한다면 나토에 가입시키고 그들의 안전을 보장해 주면 될 것을 왜 이렇게 질질 끌면서 분쟁을 장기화 시키는 것일까요? 그 이유는 간단합니다. 이 전쟁이 장기화되어야 큰손들이 돈을 벌기 때문입니다. 즉 미 군산복합체는 오래간만에 찾아온 이 대목 시장을 놓치기 싫은 것입니다. 최근 미국 합참의장 마크 밀러는 러시아를 저지하기 위해 동유럽 일대에 미군 순환 기지를 영구적으로 배치해야 한다고 주장했습니다. 우크라이나에는 아직도 크고 작은 소규모 전투들이 정리되지 않고 있는 상황입니다. 이것이 모두 다 정리되는 것은 사실상 불가능한 일입니다. 적어도 앞으로 수년 동안은 과거 중동처럼 매분 매초 총성이 울리게 될 것입니다.  출처 : 스피카 스튜디오 공식 홈페이지 spikatv.com
Show All
Comment 1