Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • May 1, 2021

胡錫進說中國從未明文禁止聖誕節,是真的嗎?一個強大的文化有哪些特徵?什麼樣人才最不配做中國人? | 說真話的徐某人

说真话的徐某人
在中國抵制聖誕節的都是些什麼人?為何自己不過,吃飽了撐的也不讓別人過?文化自卑都有怎樣的表現,我們怎樣才能在“洋人”面前爭口氣?怎樣塑造一個強大的文化? 嬉笑怒罵均可說真話,左右中間都可作觀點。這裡是一個討論社會議題的頻道,尤其關注中國與歐洲。我的觀點皆為出自肺腑,但絕不會客觀中立。因為那樣,就沒有意思了哈哈😆 歡迎訂閱:https://tinyurl.com/y3p6zy8r​ 電報群(進群先看群規):https://t.me/partyofmrxu 若鏈接失效請在TG搜索:徐某人的茶話會 Discord:https://discord.gg/BCYYehETVk 推特:說真話的徐某人,@xumouren_yt Youmaker: https://www.youmaker.com/c/Al76y446BVY0 Odysee:https://tinyurl.com/y7ndw7bn 2047論壇:https://2047.name/u/6568 聯繫郵箱:xumouren@libero.it #抵制聖誕 #聖誕節 #胡錫進 #中國
Show All
Comment 0