Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
281 views • April 12, 2021

Werking van de Chinese vaccin; info wat weinig wordt gepubliceerd

Voorbij het Journaal
🔔 Subscribe voor updates: https://www.youtube.com/channel/UC1PzpDctXcavIIBQpyYwd-Q Contact e-mail: Voorbijhetjournaal@gmail.com 👉 Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/Voorbijhetjournaal/ 👉 Volg ons op Twitter: https://twitter.com/Voorbyjournaal​ 👉 Subscribe op Rumble: https://rumble.com/c/c-402014​ 👉 Subscribe op Youmaker: https://www.youmaker.com/channel/abfe341f-00a2-466c-8cc2-fc8d8a3abd7d #China #coronavirus #besmetting
Show All
Comment 0