Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
150 views • January 20, 2022

상황 업데이트! 시온의정서와 문재인의 정책과 똑같다.

믿음자유
믿음자유
상황 업데이트! 시온의정서와 문재인의 공산화 정책과 똑같다. 카자리안 유대교는 하나님이란 성경에서 하나님이 아니라 사탄을 가르킨다.
Comment 0