Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
217 views • August 1, 2021

프랑스 백신여권반대 시위를 보라

참믿음자유
프랑스 백신 여권 반대 시위를 보라. 속히 깨어나야 한다. 언제까지 속고 이용만 당할 것인가?
Comment 0