Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
43 views • July 31, 2021

중국 재판소 - 중국의 양심수의 강제장기적출 혐의에 대한 독립 법정 최종 판결 (2019년 6월 7일)

십수 년간, 중국에서 양심수를 살해해 그들의 장기를 이식용으로 판매하고 있다는 고발이 이어졌다. 강제 장기 적출이란? 설명 동영상 보기: https://www.youmaker.com/v/jyjB9gDKoRWa 출처 및 원본: 중국의 이식 남용 근절을 위한 국제 연합(ETAC) https://endtransplantabuse.org/ https://youtu.be/naJFMfDv3Tc
Show All
Comment 1