Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
33 views • March 7, 2022

污水樣本呈陽性 九龍城啟晴邨賞晴樓及滿晴樓圍封強檢

政府今日(7日)先後將九龍城啟晴邨賞晴樓及滿晴樓劃為「受限區域」,要求大廈內人士接受強制檢測。政府稱由於近日上述大廈排放的污水樣本對病毒檢查呈陽性,政府懷疑在大廈內有隱形患者,經評估後相關區域感染風險有機會較高,決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
Comment 0