Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
646 views • December 14, 2021

케익공장의 대량생산 현장! 부드럽고 꾸덕한 초콜릿 치즈 케이크 Making Chocolate Cheese Cake - Cake Factory in Korea

FoodyTrip
FoodyTrip
😋 크림치즈 브라우니 케이크 / 페이브 베이커리 / 한국 빵공장 Chocolate Cheese Cake / Cream Cheese Brownie / Cake Factory in Korea 💰 Price : KRW 6,800 (USD 5.75) 📌 Location : http://naver.me/5PS2WhX7 🛒 Homepage : https://www.favebakery.co.kr 💌 무료촬영요청 및 제보 Contact FoodyTrip : goodymob@naver.com ✅ 본 영상은 직접 촬영요청을 드리고 섭외하여 촬영한 것이며, 유료광고를 포함하고 있지 않습니다. This video does not contain paid advertisements.
Show All
Comment 0