Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • July 7, 2022

習近平及大陸在二十大後的走向,三句話總結;香港信仰團體注意,自由正在終結,壓迫正在逼近;認清中共,烏克蘭重建沒有中共的份額;清零繼續影響經濟復甦 主持:石頭 【希望之聲粵語 - 頭頭是道】 2022-07-06 20:26

希望之聲粵語頻道
1、習近平及大陸在二十大後的走向,三句話總結。 2、香港信仰團體注意,自由正在終結,壓迫正在逼近。 3、認清中共,烏克蘭重建沒有中共的份額 4、清零繼續影響經濟復甦 互動 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0