ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4,760 views • April 23, 2022

〈字幕版〉武漢ウイルス研究所は機密データを破棄できる

武漢ウイルス研究所は、提携している米国の研究所との共同研究で生じる全ての機密データを消去する権利を持っています。このことは、情報公開法の要請により開示された契約書によって、明らかになりました。
Comment 0