Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
409 views • October 27, 2021

공산주의는 어떻게 가정을 파괴 했는가? - 추봉기의 이슈타파

안녕하세요 시청자여러분. 지난 시간에 이어 계속해서 공산주의는 어떻게 전통가정을 파괴했는지를 알아 보도록 하겠습니다.  가정을 파괴하기 위해 이번에는 동성애를 고취하고 가정의 정의를 변이시켰습니다. 동성애 권리운동은 공산주의와 갈라놓을 수 없죠.  초기 공산사회 주의자들은 동성애를 ‘인권 자유’를 선택하는 형식 중 하나로 봤습니다.  공산주의는 인류를 전통적 도덕 관념의 속박에서 해방해야 한다고 주장합니다. 공산주의 이론에도 동성애 권리를 포함한 성해방이 인간이 얻어야 할 ‘권리’에 속한다 라고 되어있습니다.
Comment 0