Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
180 views • September 17, 2021

BURGER KING New CRISPY TACOS + MOZZARELLA STICKS + TWIX PIE (ASMR Eating Sounds) No Talking

Kiwi
Kiwi
Hey Guys! In this ASMR video I am trying New BURGER KING CRISPY TACOS. These tacos make eating sounds extremely crunchy! I hope you enjoy :)
Comment 0