Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • May 22, 2021

중국 청두의 전 '610사무실' 주임, 미 국무장관 지명 제재

[NTD TV 중문판 2021년 5월 13일 뉴스] 지난 수요일 미 국무장관 토니 블링컨은 중국 쓰촨성 청두시의 '610사무실(중앙 파룬궁문제처리 영도소조 판공실)' 전 주임 휴 유이에 대한 제재를 발표했습니다. 이번 제재안은 미국 정부가 처음으로 파룬궁 박해에 가담한 자의 중공 관리인에 대해 '파룬궁 박해' 주요 이유로 제재한 것입니다. '610사무실' 설립, 장쩌민의 파룬궁 박해 이유 https://www.youmaker.com/v/J5YoEJbqXN63
Show All
Comment 0