Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • November 4, 2022

新聞美語 每日一字 Implore

健康生活
健康生活
11月3日AP(美聯社)的一則新聞標題: Biden "implores" voters to save democracy from lies, violence. 拜登懇求選民從謊言和暴力中拯救民主。 "Implore"這個動詞的中譯就是"懇求":to make an earnest or desperately request (someone) to to do something:懇切或拼命地請求某人做某事。 "Implore"的例句:He implored her to change her mind. 他懇求她改變主意。 "Implore"的同義字有:adjure、beg、beseech、entreat、importune、supplicate… "Implore"較上述同義字更殷切,還意味著一種深深的焦慮。
Show All
Comment 0