Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
93 views • March 28, 2022

中共急趨衰落和孤立,被世界唾棄!龔小夏。袁弓夷

香港議會的概念 (V1.7/ March-28-2022) 香港議會的功能: 根據聯合國「公民及政治權利國際公約」,香港的主權屬於香港人民。所以由香港人普選出來的香港議會,是唯一合法代表香港人的組織,有權制憲、立法、舉行公投、建立政府機構(包括防衛及保安)、審批財政預算、進行外交活動。 選民及候選人資格: 所有年齡16歲以上、在港出生或居港7年以上人士都可成為選民及候選人。 選舉過程: 首6個月先成立選舉委員會,負責制定選舉時間表、程序、規則及建立選舉網站。選委會聘請一至數個國際獨立機構負責推行及監督整個選舉過程。接著6個月,候選人在網上公布、宣傳、進行拉票及政綱辯論等活動。 選委會聘用網絡安全專家負責解決投票者身份保密、選舉誠信及如何增加投票率等問題。論壇會在競選中舉行,但不能代替議會
Show All
Comment 0