Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
68 views • August 28, 2021

華人面對疫情期間進行聯邦大選| Ivan Pak | #新唐人加拿大

華裔對未來執政黨的期望及最關心的民生問題。加拿大郵寄選票風險在嗎? 候選人越來越少是受何影響? | Ivan Pak | #新唐人加拿大
Comment 0