Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/12195
85 views • December 1, 2022

Google, YouTube Invest $13 Million in Fact-Checkers' Network

NTD News
NTD News
Google and YouTube announced they are investing $13.2 million dollars in a global network of fact-checkers. This is by far their single largest grant for fact-checking.
Show All
Comment 0