ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
317 views • February 28, 2021

Waltz - Dance with Fire | Guitar - Filippov Ilya

Filippov Ilya
Filippov Ilya
Sheet music tablature can be ordered by e-mail ilia-973@mail.ru - - - - - - - - - - - Information about music : Composer and performer Ilya Filippov © Copyright notice Information about the certificate: Number: 2050752 Date of issue: February 27, 2021 - - - - - - - - - - - Information about recording music and videos : Guitar - Perez 630 cedar Strings - la Bella 427 clear nylon | Silver Plated Acoustic creator - AC 2 ZOOM Sound Card - Focusrite 2i2 AKG perception 420 condenser microphone FISHMAN Pickup ECLIPSE BLEND with built-in condenser microphone recording, mixing and mastering - Fl studio Sony A7 S2 Video Camera Sony sel 28F2.0 lens Sony 1.8 - 50 lens Sony vegas 15 video processing software
Show All
Comment 0