Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
249 views • April 20, 2022

Hong Kong Zero-COVID Policies Create Plastic Waste

NTD News
NTD News
Hong Kong's strict quarantine policies intend to halt COVID-19 at the border, but those rules have been criticized for damaging the local economy and mental health. Now, environmentalists say the policies are also hurting the environment by generating excess plastic waste.
Comment 0