Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
367 views • December 6, 2021

[사회주의의 진면목] 중국 본토 출신 이민자 진샤오치:할아버지는 미친척하고 도망쳐야 했다

[NTDTV 중문판 2021년 10월 14일 뉴스] 중국 본토 출신 이민자 진샤오치(秦曉琪)는 중국 공산당이 촉발한 '문화대혁명(文化大革命)'을 한번도 경험한 적이 없지만 그의 장로들이 들려주는 비극적인 이야기는 그를 잊을 수 없게 만들었습니다. 특히 그의 할아버지는 중국 공산당 운동을 타파하고 자유 세계를 추구하기 위해 차라리 거지처럼 귀머거리와 벙어리인 척을 하고 싶었다고 말했습니다. 진샤오치(秦曉琪)는 중공의 역사를 말사하기 위해 기만과 강압을 사용했다고 말했습니다.
Show All
Comment 0